Čl. I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je podnikateľ AZ FLEX s.r.o., Štrková 968/10 C, 010 09 Žilina - Bytčica, Slovenská republika, IČO: 36422851, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro Vložka číslo.15429/L (ďalej len “predávajúci“) a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.hhww.sk

Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno:  

 AZ FLEX, s.r.o.

Sídlo:

 Štrková 968/10C, Slovenská republika

IČO:

 36422851

Registrácia:

 zápis v obchodnom registri v Žiline, Vložka číslo 15429/L, Oddiel: Sro 

DIČ:

 2021876032

IČ DPH:

 SK2021876032

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail:

 obchod@hhww.sk

Telefón:

 +421 910 944 298 (pracovné dni 7:30 – 16:00)

Korešpondenčná adresa:

 AZ FLEX, s.r.o., Štrková 968/10 C, 010 09 Žilina, Slovenská republika 

Adresa pre uplatnenie reklamácií:

 AZ FLEX, s.r.o., Štrková 968/10 C, 010 09 Žilina, Slovenská republika

Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru:  

 AZ FLEX, s.r.o., Štrková 968/10 C, 010 09 Žilina, Slovenská republika

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby predávajúceho:

Názov banky:  

 Československá obchodná banka, a. s. Žilina 

IBAN:

 SK83 7500 0000 0040 1966 5166

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina
Odbor výkonu dozoru
041/724 58 68

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len “kúpna zmluva“), ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, alebo pri reklamácii tovaru predávaného predávajúcim (ďalej len “tovar“).

1.3 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Ak si predávajúci a kupujúci v písomnej kúpnej zmluve dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

1.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy obsahuje cudzí prvok (napr. kupujúci je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné a právomocné súdy Slovenskej republiky.

1.6 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.7 Tieto obchodné podmienky sa okrem ustanovení článku VI. a článku VII vzťahujú aj na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

1.8 Ak kupujúci uvedie v objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom a pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná ako spotrebiteľ.

Čl. II. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy postupuje tak, že v elektronickom obchode na internetovej stránke predávajúceho si vyberie tovar, ktorý má záujem kúpiť a takýto tovar si zakliknutím tlačítka "Vložiť do košíka" vloží do "Nákupného košíka". Následne sa kupujúci výberom príslušného tlačidla rozhodne či bude pokračovať v nákupe alebo prejde do "Pokladne".

2.2 Po ukončení výberu tovaru/tovarov prejde kupujúci (napríklad kliknutím na ikonu nákupného vozíka v pravej hornej časti internetovej stránky predávajúceho) do "Nákupného košíka" kde má možnosť skontrolovať, potvrdiť, zmeniť, alebo zrušiť objednávaný tovar a jeho množstvo. V Nákupnom košíku sú obsiahnuté najmä informácie o druhu, základnom popise, množstve, a cene objednaného tovaru.

2.3 Po potvrdení obsahu "Nákupného košíka" stlačením tlačidla "Pokračovať do Pokladne" je kupujúci presmerovaný do „Nákupného košíka“, v ktorom sa mu zobrazia identifikačné a kontaktné údaje, fakturačné údaje kupujúceho, zadania spôsobu a ceny doručenia (resp. prevzatia) tovaru a zadanie spôsobu platby. Na tejto stránke je kupujúci povinný uviesť resp. vybrať alebo potvrdiť najmä meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, e-mailovú schránku kupujúceho, v prípade podnikateľov IČO, IČ DPH kupujúceho. Na tejto stránke môže kupujúci vytvoriť svoju registráciu a pri ďalších objednávkach používať svoje uložené identifikačné údaje, ku ktorým sa dostane prihlásením na stránke a zadaním hesla. Kupujúci je povinný na stránke predávajúceho uvádzať vždy úplné, pravdivé a správne údaje. Kupujúci je povinný vyplniť všetky stránkou požadované údaje

2.4 Všetky údaje, ktoré kupujúci zadáva sa zobrazia na jednej stránke, čo znamená, že vyplnením údajov podľa bodu 2.3 prejde kupujúci priamo k platbe . Zaplatením za objednávku zároveň kupujúci vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami a so spracúvaním osobných údajov, inak je objednávka odmietnutá a platba neprebehne. Kupujúci nie je povinný zaškrtnúť osobitné políčko so súhlasom s obchodnými podmienkami alebo podmienkami so spracúvaním osobných údajov, avšak môže sa prekliknúť na tieto jednoduchým zakliknutím v texte pred samotným zaplatením za objednaný tovar „Zaplatením objednávky zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracúvaním osobných údajov“. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť zadaných a vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.5 Vždy pred kliknutím na tlačítko "Zaplatiť kartou" má kupujúci možnosť obsah objednávky skontrolovať a objednávku zrušiť alebo zmeniť. Kupujúci sa pred kliknutím na tlačítko " Zaplatiť kartou" môže vždy upraviť objednávku.

2.6 Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy, zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v Čl.II. a Čl.III. týchto obchodných podmienok.

2.7 Objednávka zaslaná predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu.

2.8 Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu doručenie objednávky bezodkladne po jej doručení predávajúcemu. Takéto potvrdenie doručenia objednávky nie je potvrdením o záväznej akceptácii objednávky podľa bodu 2.9 týchto obchodných podmienok a jeho prijatím kupujúcim sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú. Potvrdenie podľa tohto bodu má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim, obsahom potvrdenia budú identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, druh, množstvo a cena objednaného tovaru, zvolený spôsob, cena a miesto doručenia tovaru, zvolený spôsob platby za tovar, ako aj celková cena tovaru spolu s cenou dopravy. Ak však potvrdenie podľa tohto bodu obsahuje aj text "Potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky" alebo iný text z ktorého vyplýva, že potvrdenie podľa tohto bodu je súčasne potvrdením o záväznej akceptácii objednávky, považuje sa toto potvrdenie súčasne za Potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky podľa bodu 2.9 obchodných podmienok; potvrdenie v takom prípade obsahuje aj náležitosti podľa druhej vety bodu 2.9 obchodných podmienok.

2.9 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, ktoré predávajúci uskutoční zaslaním e-mailovej správy na adresu kupujúceho, pričom takáto správa bude označená ako "Potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky". V tele správy budú uvedené identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, druh, množstvo a cena objednaného tovaru, zvolený spôsob, cena a miesto doručenia tovaru, predpokladaný termín dodania tovaru, zvolený spôsob platby za tovar, ako aj celková cena tovaru spolu s cenou dopravy, prílohou e-mailovej správy budú tieto obchodné podmienky, ak je kupujúci spotrebiteľ, aj vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho objednávkou.

2.10 Pred záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, je predávajúci (v závislosti na charaktere objednávky a objednaného tovaru) podľa vlastného uváženia oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, resp. kupujúceho v súvislosti s vybavovaním objednávky kontaktovať (napr. telefonicky alebo e.mailom).

2.11 Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je zoznamom bežne predávajúcim dodávaného tovaru, avšak predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov podľa zoznamu. Informácie o dostupnosti tovaru na stránke predávajúceho majú informatívny charakter.

2.12 Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať, ak kupujúci uviedol pri vytvárané objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

2.13 Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať aj ak kupujúci v minulosti porušil podmienky inej kúpnej zmluvy s predávajúcim.

2.14 O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Ak kupujúci pred odmietnutím objednávky uhradil kúpnu cenu alebo jej časti, tak predávajúci vráti zaplatenú sumu kupujúcemu v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2.15 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak kupujúci uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode a ak od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať, aby dodanie tovaru uskutočnil v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V týchto prípadoch sa predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby prijaté v súvislosti s kúpnou zmluvou do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

2.16 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do dvoch hodín od vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyexpedované. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom na adrese obchod@hhww.sk). Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou). V tomto prípade storna objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa článku VI týchto Obchodných podmienok.

2.17 Údaje vo faktúre za dodanie tovaru nemožno meniť po tom, ako bola cena tovaru zaplatená alebo po tom, ako tovar kupujúci prevzal.

2.18 Uzavretú kúpnu zmluvu predávajúci archivuje v elektronickej forme po dobu šiestich rokov a kupujúcemu je prístupná na požiadanie.

2.19 V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky predávajúci okamžite informuje kupujúceho e-mailom.

Čl. III. Platba za tovar

3.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH.

3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar cenu podľa akceptovanej objednávky. Spolu s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť cenu dodania tovaru všetko podľa akceptovanej objednávky. Pred konečným odoslaním objednávky je kupujúci oboznámený s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami súvisiacimi s dodaním tovaru kupujúcemu.

3.3 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky banky kupujúceho za vykonanie úhrady kúpnej ceny ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, na základe vzťahu kupujúceho s bankou a na základe vzťahu kupujúceho s poskytovateľom pripojenia na internet.

3.4 Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a platbou za tovar podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy resp. prevzatia nasledujúcimi spôsobmi:

1. bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty počas procesu uskutočňovania objednávky (bez poplatku, kupujúci ale platí poplatky svojej banky)

2. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK83 7500 0000 0040 1966 5166, SWIFT: CEKOSKBX (bez poplatku, kupujúci ale platí poplatky svojej banky) vo výnimočných prípadoch, kedy nie je možné spravodlivo požadovať, aby kupujúci uhradil platobnou kartou za tovar, ktorý si objednal. Predávajúci po vyzvaní kupujúcim emailovým dopytom alebo telefonickom požiadavkou vytvorí zálohovú faktúru a túto pošle kupujúcemu na jeho emailový kontakt; Následne vykoná kupujúci platbu na objednaný tovar, ku ktorej priradí variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre. V tomto prípade spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho nemôže kupujúci samostatne zaslať kúpnu cenu za tovar vygenerovanú v Nákupnom košíku na uvedené číslo účtu predávajúceho bez zálohovej faktúry.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kúpna cena splatná do 3 dní od zaslania predfaktúry na emailovú adresu kupujúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dodania spolu s uvedením variabilného symbolu platby podľa zaslanej faktúry. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu sa kúpna cena považuje za zaplatenú pripísaním príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho.

3.6 Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu včas, kúpna zmluva zaniká.

Čl. IV. Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci dodáva tovar výlučne na územie krajín ktoré je možné vybrať zo zoznamu krajín doručenia v procese vytvárania objednávky.

4.2 Spôsob dodania resp. prevzatia tovaru si zvolí kupujúci v procese zostavovania objednávky tovaru. Kupujúci si v procese vytvárania objednávky môže zvoliť spôsob doručenia tovaru na jeho adresu prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty na území SR, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Poplatok za dopravu v rámci Slovenska je 6 € s DPH a zahŕňa manipuláciu a balné, ako aj náklady na prepravu. Pri objednávke v sume 120 € s DPH a viac je poštovné zdarma. Tým nie je dotknuté ustanovenia bodu 4.1 týchto obchodných podmienok. Pri doručovaní tovaru kupujúcemu, bude kuriér kupujúceho pred doručením telefonicky informovať o čase doručenia.

4.3 Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené v Nákupnom košíku v časti objednávky, a to v lehote 96 hodín v prípade doručovania kuriérom, nie však neskôr ako v lehote do tridsiatich dní od odoslania objednávka vykonaním platby kartou alebo prevodom na účet podľa bodu 3.4 týchto obchodných podmienok. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho je zvyčajne dodávaný do 2-7 pracovných dní v prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho emailom.

4.4 Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať aj pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.3 týchto obchodných podmienok a prevzatie tovaru písomne potvrdiť. Ak kupujúci dodaný tovar neprevezme, alebo jeho prevzatie odmietne potvrdiť, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť.

4.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo doručovateľskej služby je kupujúci povinný ihneď skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu oznámiť túto skutočnosť prepravcovi a ešte za prítomnosti prepravcu prezrieť tovar a v prípade zistenia poškodenia tovaru alebo iných vád tovaru vyhotoviť o tom písomný doklad a nechať ho podpísať zástupcovi prepravcu alebo doručovateľskej služby.

4.7 V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky tovaru nemusí tiež kupujúci zásielku od prepravcu alebo doručovateľskej služby prevziať.

4.8 Podpisom dodacieho listu bez uvedenia výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky tovaru nemôže byť braný ohľad.

4.9 Predávajúci je oprávnený overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru, a to v prípadoch, kedy bola kúpna cena tovaru kupujúcim zaplatená vopred kartou alebo bezhotovostným bankovým prevodom.

Čl. V. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

5.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar, nikdy nie však skôr ako prevzatím tovaru kupujúcim.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho resp. od dopravcu alebo, ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru.

Čl. VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Predávajúci poučuje kupujúceho, že kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom keď: 

1. kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru; 

2. sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný; 

3. sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus tovaru; 

4. ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar.

6.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je: 

1. dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru, 

2. dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze, 

3. dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený, 

4. dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr. pracie prostriedky).

6.5 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) zaslaným na niektorú z kontaktných adries predávajúceho, ktoré sú uvedené v úvode týchto obchodných podmienok pri identifikácii predávajúceho.

6.6 Na účel odstúpenia od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť aj vzorový formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ak mieni kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť je kupujúci povinný vyplnený vzorový formulár zaslať predávajúcemu na e- mailovú adresu obchod@hhww.sk alebo poštou. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy vyplnením a zaslaním formulára na e- mailovú adresu predávajúceho, predávajúci kupujúcemu prijatie odstúpenia bezodkladne potvrdí e-mailom.

6.7 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

6.8 Kupujúci je povinný prevzatý tovar zabalený v originálnom obale a spolu so všetkou dokumentáciu prevzatou spolu s tovarom (letáky, návody na použitie, dokladom o kúpe, faktúrou a podobne) doručiť alebo zaslať na nasledovnú adresu predávajúceho AZ FLEX s.r.o., Štrková 968/10C, 010 01 Žilina, Slovenská republika najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar v súlade s týmto bodom odošle na predávajúcim určenú adresu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Predávajúci odporúča prepravu tovaru poistiť. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

6.9 Priame náklady na vrátenie tovaru ako aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty znáša kupujúci; tieto náklady nemožno určiť vopred. Predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od druhu a množstva tovaru a od vzdialenosti, z ktorej bude vracaný tovar prepravovaný.

6.10 Kupujúci pri vrátenom tovare zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (kupujúci je oprávnený tovar vyskúšať rovnako ako v „kamennom obchode", nie však používať). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 6.2 týchto obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/alebo je poškodený a/alebo neúplný, a/alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

6.11 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, a to najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, avšak okrem dodatočných nákladov, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci je povinný (s výnimkou prípadu podľa bodu 6.12 týchto obchodných podmienok) vrátiť platby kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie kupujúcemu o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predmetnú úhradu je predávajúci povinný uskutočniť rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za tovar; predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby, kupujúcemu v súvislosti s takýmto iným spôsobom nesmú byť účtované žiadne platby.

6.12 Predávajúci nie je povinný vrátiť platby kupujúcemu podľa bodu 6.11. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť na adresu predávajúceho.

6.13 Osobitné poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 15 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru obsahujúce práva a povinnosti podľa tohto článku obchodných podmienok predávajúci poskytuje kupujúcemu na svojej internetovej stránke tu.

Čl.  VII. Reklamácie – Reklamačný poriadok

7.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

7.2 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jej dodania (ďalej len „záručná doba“).

7.3 Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na e-mail obchod@hhww.sk alebo poštovú adresu: AZ FLEX, s.r.o. Štrková 968/10 C, 010 09 Žilina, Slovenská republika.

7.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť k vybaveniu reklamácie na nasledovnú adresu: AZ FLEX, s.r.o. Štrková 968/10 C, 010 09 Žilina, Slovenská republika.

7.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu mechanicky nepoškodený, čistý, podľa možnosti v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu a faktúry alebo iného dokladu o zaplatení.

7.6 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho, ktorý je súčasne obsahom tohto článku VII. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

7.7 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.8 Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s dopravcom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

7.9 Ak má tovar vady, musí na ne kupujúci upozorniť predávajúceho do dvoch mesiacov od ich zistenia, najneskôr do uplynutia záručnej doby. 

7.10 Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti. 

7.11 Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností uvedených vyššie.

7.12 Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval. 

7.13 Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo inej osobe oznámenej predávajúcim. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci. 

7.14 Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. 

7.15 Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj. 

7.16 Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak:

a) predávajúci vec neopravil ani nevymenil, 

b) predávajúci odmietol odstrániť vadu, 

c) vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,

d) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

e) predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

7.17 Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.16 písm. c) a d) sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu. 

7.18 Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

7.19 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.

7.20 Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

7.21 Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho. 

7.22 Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. 

7.23 Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.

7.24 Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

7.25 Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.

7.26 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu AZ FLEX s.r.o., Štrková 968/10C, 010 01 Žilina, Slovenská republika a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh, resp. prejavy a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj prostredníctvom diaľkovej komunikácie (listom, telefonicky alebo e-mailom) na adrese predávajúceho uvedenej v tomto bode obchodných podmienok a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť predávajúcemu v zmysle prvej vety tohto bodu obchodných podmienok.

7.27 Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho na adresu určenú v tomto Reklamačnom poriadku predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

7.28 Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

7.29 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené užívaním produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania.

7.30 Všetky opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie zodpovednosti podľa bodu 7.2 týchto obchodných podmienok, za podmienok stanovených týmito obchodnými podmienkami, bezplatné.

7.31 Kupujúci nemá právo uplatniť zodpovednosť za vady na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.32 Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady u predávajúceho kupujúcim zaniká: 

1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, 

2. uplynutím záručnej doby tovaru, 

3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 

4. používaním tovaru v podmienkach, do ktorých tovar nie je určený, 

5. zanedbaním starostlivosti o tovar, 

6. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru, 

7. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 

8. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 

9. ak chyba tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou, či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

7.33 Kupujúci je oprávnený na e-mail obchod@hhww.sk zasielať aj svoje iné reklamácie, sťažnosti a podnety týkajúce sa predávajúceho alebo ním poskytovaných služieb alebo tovaru; ustanovenia tohto článku sa na ich vybavenie použijú obdobne.

7.34 V prípade, ak kupujúci tovar vymieňa z dôvodu, že si zle objednal  (napr. kupujúci má záujem o tričko inej farby ako si objednal, alebo o inú veľkosť; kupujúci teda tovar nevymieňa z dôvodu vád tovaru a kupujúci ani od kúpnej zmluvy neodstúpil), tak kupujúci hradí všetky náklady na výmenu tovaru a kupujúci nemá nárok na vrátenie poštovného, tak kupujúci hradí všetky náklady na výmenu tovaru a kupujúci nemá nárok na vrátenie poštovného.

7.35 Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

7.36 Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webe https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Čl. VIII. Spoločné ustanovenia

8.1 Predávajúci je oprávnený nezverejniť pri tovare recenzie, ktoré nesúvisia s predmetným tovarom, obsahujú nevhodné výrazy, sú podľa starostlivého uváženia predávajúceho nepravdivé, odkazujú na iné webové stránky alebo materiály alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno alebo povesť predávajúceho.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

8.3 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že ho predávajúci pred zaslaním objednávky oboznámil so všetkými informáciami podľa § 5 ods. 1 a § 15 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

8.4 Internetovou stránkou predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetová stránka www.hhww.sk. Internetovým obchodom predávajúceho alebo elektronickým obchodom predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetový obchod predávajúceho na internetovej stránke www.hhww.sk.

8.5 Spotrebiteľom sa na účely kúpnej zmluvy rozumie spotrebiteľ tak, ako je definovaný v Občianskom zákonníku.

8.6 Kúpna zmluva je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z kúpnej zmluvy. Záväzky kupujúceho z kúpnej zmluvy trvajú počas platnosti kúpnej zmluvy, najdlhšie však do ich splnenia.

8.7 Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

8.8 Kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho v elektronickej podobe po dobu šiestich rokov a kupujúcemu je po túto dobu dostupná na požiadanie.

8.9 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

8.10 Sťažnosti a podnety je kupujúci oprávnený predávajúcemu doručovať na adresu obchod@hhww.sk .

8.11 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho v postavení spotrebiteľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach produktu v rozsahu primeranom druhu a povahe produktu  informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu produktu, odstúpenie od zmluvy, žiadosť o nápravu alebo podať iný podnet informoval v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene produktu vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu produktu nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o podmienkach plnenia, platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať produkt, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) o existencii a dĺžke trvania zákonnej zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) o dĺžke trvania zmluvy kupujúceho informoval v čl. VIII. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

i) spotrebiteľa poučil o jeho práve podať predávajúcemu žiadosť o nápravu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov, v bode 7.35 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.12. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 8.11. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 8.11. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť a predávajúci nemôže od kupujúceho, ktorý je  spotrebiteľom, požadovať úhradu týchto nákladov alebo poplatkov.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

9.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

9.4 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

9.5 Predávajúci si vyhradzuje právo započítať si svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, pri vybavení novej objednávky v prípade, že kupujúci v minulosti nesplnil svoje záväzky voči predávajúcemu.

9.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok, prečítal v celom rozsahu, porozumel ich významu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Platnosť od 01. 07. 2024